isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni
isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni

YANGIN MEKANİK TESİSATLARI – Periyodik Kontrol Video Rehberi

YANGIN MEKANİK TESİSATLARI – Periyodik Kontrol Video Rehberi
Yangın mekanik tesisatlarının periyodik kontrolleri. Bu video kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina ve tesiste bulunan otomatik yağmurlama sistemleri ve bu sistemlere bağlı tesisatlarının yangın mekanik projeleri, su depoları, yangın dolapları, su alma ve su verme ağızları, yağmurlama tesisatı, hidrant sabit boru tesisatı, kolektör ve vanalarının periyodik kontrollerini kapsar. Yangın söndürme sistemleri belirli 1 noktada veya mahalle başlayan yangının yayılmasını önlemek, kontrol altında tutmak veya söndürmek amacıyla belirli mühendislik tasarımları ve standartlar dahilinde tesis edilen sistemler bütünüdür. Sistem, ihtiyaç duyulan miktar ve basınçtaki söndürücü akışkanı, yangın çıkan mahale ileterek yangının yayılmasını veya sürdürülmesini sağlayan sistemlerdir. Yangın söndürme sistemleri, çalışma şekilleri söndürücü akışkan tipleri ve uygulama biçimlerine göre farklılık gösterebilir. Periyodik kontrolün gerçekleşeceği işletmede iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden işletmeye özgü dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarıyla ilgili bilgi alınmalıdır. Periyodik kontrolü gerçekleştirecek personel, baret, iş ayakkabısı, eldiven ve benzeri işin gerektirdiği kişisel koruyucu donanımları kullanmalı, işletmede bulunan risklere göre kulaklık, gözlük, maske, tam vücut emniyet kemeri ve benzeri kişisel koruyucu donanımlarda gereken durumlarda giyilmelidir. Kontrol sırasında yüzük, kolye, saat ve benzeri aksesuarlar periyodik kontrolü gerçekleştiren uzmanın üzerinde bulunmamalıdır. Periyodik kontrol faaliyetine yangın tesisatları işletmesi ve riskleri konusunda teknik bilgisi olan firma, teknik personelleri veya ilgili teknik servisin eşlik etmesi gereklidir. Periyodik kontrole eşlik edecek personelin de kişisel koruyucu donanımlarını kullanması sağlanmalıdır. Kontrol öncesinde yangın, algılama ve uyarı sistemleri devreye girebileceği için ilgili yerlere bilgi verilmesi sağlanmalıdır. Herhangi olumsuz 1 durumdaysa kontrolleri gerçekleştiren ekibe bilgi verilmesi gereklidir. Proje kontrolleri. Periyodik kontrolü yapılan yapıya ait binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, ilgili standartlara uygun tasarlanmış ve yetkili 1 makine mühendisi tarafından imza altına alınmış. Yangın tesisatı mekanik projesi olup olmadığı sorgulanır. Proje içerisinde asgari olan bazı verilerin yapı bilgileri, proje müellifinin adı ve soyadı unvanı, oda sicil numarası ve imzası yapıya ait vaziyet planları. Bina ve yapı yükseklikleri, tehlike sınıfları, hidrolik hesaplar, kritik hat izometrik leri kat planları, her bölümün alanları, kolon hatları, su deposu ve pompa değerlerinin seçimleri ve benzeri teknik detayların yer aldığı kontrol edilir. Yapıya ait bina yüksekliği, yapı yüksekliği, cephe genişlikleri, yapı oturma alanı bilgileri, toplam kapalı alan bilgileri, kat boyutları. Su deposu kapasitesiyle yangın pompaları, kapasite bilgileri incelenir ve kayıt altına alınır. Bu veriler binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ilgili maddeleriyle kontrol edilerek, yönetmeliğin yapıda zorunlu kıldığı sistemlerin tesis edilip edilmediğinin kontrolü için kullanılır. Örneğin 1 ofis binasını incelediğimizde yapı yüksekliği 41 metre 3000 metrekare kapalı otoparklı bina oturma alanı, 1.200 metrekare ve yapı cephe genişliği 80 metre olduğunu varsayalım. Yönetmelik gereği yapı içerisinde tesis edilmesi gereken sistemlerle ilgili maddeleri açıklamak gerek. Kimse yapı yüksekliği 30. 50 metreden fazla olduğu için yapı yüksek bina sınıfındadır. Yapı yüksekliği 30. 50 metreden fazla olan konut haricindeki bütün binalarda otomatik yağmurlama sistemi bulunmalıdır. Yüksek binalarda ve alanları toplamı 600 metrekareden büyük kapalı otoparklarda yağmurlama sistemi bulunmalıdır. Yapıda kapalı otopark alanları toplamı 600 metrekareden büyük olduğu için. Yangın dolabı sistemi ve itfaiye su alma ağzı bulunmalıdır. Yapıya ait bina oturma alanı 1000 metrekareden büyük olduğu için itfaiye su verme ağzı tesis edildiği kontrol edilmelidir. Diğer 1 örnekte 1 endüstriyel tesisi incelediğimizde yapı yüksekliği 15 metre, yapı oturma alanı, 8000 metrekare cephe genişlikleri 100 metre ve 80 metre olan içerisinde ofis kısımları ve depo kısımları da bulunan karışık kullanım sınıfında tek katlı ve tek kompartıman 1 elektronik fabrikası olduğunu varsayalım. Yönetmelik gereği yapı içerisinde tesis edilmesi gereken sistemlerle ilgili maddeleri açıklamak gerekirse. Yapı binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ek- göre orta tehlike 3 sınıfında 1 endüstriyel tesistir. Aynı yönetmeliğin ek 4 binalarda en fazla izin verilen kompartıman alanları tablosuna göre orta tehlike 3 sınıfında 1 endüstriyel yapının en fazla izin verilen kompartıman alanının yağmurlama, algılama ve duman tahliye sistemi olmadan en fazla 6000 metrekare olabileceği belirtilir. Tesis tek kompartman ve 6000 metrekareden fazla 1 kompartıman alanına sahip olduğu için yağmurlama sistemi tesis edilmiş olduğu kontrol edilmelidir. Yapıya ait bina oturma alanı 1000 metrekareden büyük olduğu için itfaiye su verme ağzı tesis edildiği kontrol edilmelidir. Yapının toplam kapalı kullanma alanı 1000 metrekareden büyük olduğu için yangın dolabı tesis edilmiş olmalıdır. Yapının 1 boyutu 60 metreyi geçen binalarda itfaiye su alma ağzı tesis edildiği kontrol edilmelidir. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik yapıda yangın anlamında alınması gereken minimum önlemleri ifade eder. Tasarımcı, projede yönetmelik gereği tesis edilmesi zorunlu olmasa bile ihtiyaç duyduğu sistemi tasarlayabilir. Böyle 1 durumda projeye bağlı kalarak kontrol gerçekleştirilir. Örneğin yapıda yönetmelik gereği yağmurlama tesisatı zorunlu değilse ve projede yapının gerek duyulan 1 kısmına yağmurlama tesisatı tesis edilmişse tüm yapıda yağmurlama sistemi olma zorunluluğu yoktur. Ancak yağmurlama sisteminin TS en 12840 beşe uygun tesis edilip edilmediği kontrol kapsamında değerlendirilir. Sistemin zorunlu olmaması, standartlar karşısında uygunsuz olacağı anlamına gelmemektedir. Proje üzerinden inceleme yapılırken, yağmurlama başlıklarının koruma alanlarının tasarım kriterleri ve tehlike sınıflarına uygunluğu her 1 kontrol vana setinin koruduğu maksimum alanlar, yangın dolapları ve itfaiye su alma ağızlarının konumlarıyla birbirlerine olan mesafeleri, hidrant yarın yerleşimleri ile birbirlerine ve korudukları alanları olan mesafeleri kontrol edilir. Yapının yangın söndürme sistemine ait yönetmelik ve standartlarına uygun 1 projenin olduğu yine bu projenin yetkili 1 makine mühendisi tarafından imza altına alınmış olduğu kontrol edilmelidir. Yönetmelik ve standartlara uygun yangın söndürme sistemi projesi olmayan tesisatların periyodik kontroller sonucu uygunluk raporu alması mümkün değildir. Yapılan periyodik kontrollerde projelerdeki asgari durumlar kontrol edilmelidir. Yapılan hidrolik hesapların doğrulaması yapılmaz. Bu sorumluluk proje müellifi ne aittir. Su deposu. Projede yer alan su deposu kapasitesi ile uygulamadaki su deposu kapasitesi aynı olmalıdır. Yangın suyu deposu, yangın söndürme sistemine tehlike sınıfına göre değişen sürelerde kesintisiz su beslemesi sağlayan depo vardır. Bu depolar tehlike sınıflarına göre düşük tehlike sınıfında 30 dakika orta tehlike sınıfında 60 dakika ve yüksek tehlike sınıfında 90 dakika yetecek kapasitede olmalıdır. Depo kapasitesi pompa besleme borusunun depoya girişinde borunun üst seviyesinden depo dolum hattının alt seviyesine olan yükseklikle depo alanının çarpımı ile hesaplanır. Bu hacim su deposu etkin hacmi olarak adlandırılır. Su deposu, hacmi, yönetmelik ve standartlar yer alan tehlike sınıfları ile uyumlu olmalıdır. Proje müellifi bina veya binanın 1. Bölümünün tehlike sınıfını binanın özelliklerine. E binada yürütülen işlemin ve faaliyetlerin niteliğine bağlı olarak binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte yer alan ek, 1 a ek 1 b ve ek 1 c tablolarına göre belirler. Tehlike sınıfı binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip malzemeler bulunuyorsa, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre belirlenir. Belirlenen bu değerler tasarım kriterleri sonucu proje müellifi tarafından belirlenerek projeye işlenir. Periyodik kontrol esnasında ölçeceğiz. Depo kapasitesi projede tayin edilen depo kapasitesinden az olamaz. Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu düzenleme aynı depodan farklı sistemlerin su alması durumunda bu sistemlerin emiş kotunun yangın pompası emiş kotundan yüksek olmasıyla. Veya sesli ışıklı uyarı ve algılama sistemleriyle sağlanabilir. Su deposunun beslemeleri otomatik olarak sağlanmalıdır. Yangın suyu depolarında depo beslemeleri otomatik olarak şamandıra veya pilot kontrollü vanalar tarafından sağlanmalı ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı kontrol edilir. Bu sayede depoda su azalması durumunda otomatik olarak depo seviyesi istenilen seviyeye tekrar gelecektir. Açık su depoları dışında su deposunda dışarıdan rahatça okunabilen 1 seviye göstergesi bulunmalıdır. Yangın suyu deposunun su seviyesinin dışarıdan rahatça okunabildiği 1 seviye göstergesi tesis edilmiş olduğu kontrol edilir. Bu gösterge sayesinde depo seviyesi rutin olarak rahatça kontrol edilebilir. Su seviyesi dışarıdan gelebilecek darbe veya olumsuz koşullara dayanıklı olması gereklidir. Yangın suyu deposu, besleme borusu ve kontrol vana seti. En az 4 santigrat derece sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Yangın suyu deposu, besleme boruları dış ortamdan veya donma tehlikesi olan ortamdan geçiyorsa, boruların sıcaklığı ve dolu manasının sıcaklığının+ 4 santigrat derece altına düşmeyecek şekilde önlemlerin alınmış olduğu kontrol edilmelidir. Donma olayının gerçekleştiği alanlarda yangın suyu deposu donma önleyici değilse deposu seviyesi olması gereken seviyeden 1 metre yüksekte olmalıdır. Su+ 4 santigrat derece altına düşmeye başladığı an yoğunluğu da düşmeye başlar. Kütle sabit kaldığı için hacimsel olarak deponun üst seviyesinden donmaya başlayan su için genleşen hacim söz konusu olacaktır. Olması gereken su seviyesi üzerinden+ 1 metre seviye farkı olup olmadığı kontrol edilir. Donma olayının gerçekleştiği alanlarda su deposu için tahliye vanası bulunmalıdır. Donma riskine karşı su deposunun güvenliği için deponun boşaltmasını sağlayacak boşaltma vanasının olduğu kontrol edilir.
Ay pompa dairesi yangın pompaları bulunmalıdır. Yapı yüksek tehlike sınıfında değilse ve sadece yangın dolabı zorunluluğu varsa yangın pompası olmayabilir. Sistemde tesis edilmiş yangın pompaları yönetmelikte özellikleri belirtilen karakteristik özelliklere sahip olmalıdır. Pompanın marka ve model bilgileriyle üretici katalog bilgileri kontrol edilerek pompanın karakteristik eğrileri kontrol edilir. Eğer yapı yüksek tehlike sınıfında değilse. Ve yapıda sadece yangın dolabı sistemi tesis edilmesi zorunluluğu varsa yapıda tesis edilen pompaların yangın pompası özellikleri taşıması zorunlu değildir. Yangın pompa dairesi odası bulunmalı ve amacı dışında kullanılmamalıdır. Pompa grupları yangından korunma dışında hiçbir amaç için kullanılmayan 60 dakikadan az olmayan 1 yangın direncine sahip 1 bölme içinde muhafaza edilir. Bu bölüme tercih sırasına göre ayrı 1 bina olabilir. Dışarıdan kolayca erişilebilir 1 püskürtme korumalı binaya bitişik 1 bina olabilir ve dışarıdan kolayca erişilebilir. 1 püskürtme korumalı bina içerisindeki bölme ile oluşturulabilir. Yangın pompa dairesinde uygun drenaj gideri düzenlenmiş olmalıdır. Yangın pompa dairesinde zemin yeterli 1 drenaj için eğimli hazırlanarak suyun pompadan sürücüden ve kontrol panosu gibi kritik cihazlardan uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Uzaklaştırılan suyun uygun 1 giderle pompa dairesi odası dışına çıkarıldığı kontrol edilir. Yangın, pompa dairesinin sıcaklığını uygun değerlerde tutacak gereçler sağlanmalıdır. Dizel tahrikli ve elektrik tahrikli pompalar için pompa odası dairesindeki ortam sıcaklığı. Elektrik motor tahrikli pompalar için+ 4 santigrat derece ve dizel motor tahrikli pompalar için+ 10 santigrat derece üzerinde olmalıdır. Bu sıcaklık değerlerinin sürekli sağlanabilmesi için termostat kontrollü uygun gereçler sağlandığı kontrol edilir. Bu ısıtıcılar ortam hava sıcaklığını değiştiren sıcak hava debisi sağlayan cebri sistemler olmalıdır. Infrared veya bölgesel ısıtma yapan tipte 1 cihaz olmamalıdır. Yangın pompası, debi ve basınç bilgileri proje ve uygulamadaki değerleriyle aynı olmalıdır. Projede yer alan yangın pompası, debi ve basınç bilgilerinin uygulamadaki yangın pompası grubuyla uyumu kontrol edilir. Debi ve basınç değerleri projede belirtilen değerlerden az olamaz dedi. Miktarının proje değerinden fazla olması durumunda yangın suyu deposunun süre yeterliliği tekrar kontrol edilmelidir. Yangın pompaları yedeklemesi, kapasite ve miktar yönünden uygun olmalıdır. Sistemde ana pompa olarak 1 pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olduğu etiket bilgileri üzerinden kontrol edilir. Sistemde birden fazla ana pompa kullanılması halinde toplam kapasitenin en az% ellisi yedek eklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa olduğu kontrol edilir. Yangın pompalarına uygulanan pompa performans test sonuçları uygun olmalıdır. Yangın pompaları sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan anma, debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompa vardır. Anma değerleri pompa etiketi üzerinden yazan debi ve basınç değerleridir. Yangın pompaları, yangın pompası, karakteristik eğrisi özellikleri sağlamasının yanında debi, kapasite ve devir yönünden etiket değerlerini sağladığı kontrol edilmelidir. Bu durum pompa performans testi ile ölçülür. Pompaların kapalı vana 0 debi basma yüksekliği, anma basma yüksekliği değerinin en fazla% 100 kırkı kadar olması ve% 150 derbideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin% 60 beşinden daha küçük olmaması gerekir. Pompa performans testinde bu parametreler kullanılır. Ölçüm cihazları olarak ultrasonik debimetre basınç göstergeleri lazer takometre. Şerit metre ve akım gerilim değerleri ölçmek için pens multimetre cihazları kullanılır. Testi alınacak yangın pompası için uygun 1 geri dönüş hattı olması gereklidir. Bu hat ölçüm yapılacak hat olup ultrasonik debimetre bu hatta bağlanır. Bağlantı yapılırken cihaz özelliklerine ve montaj mesafelerine dikkat edilir. Cihaza giriş yönünde boru çapının 10 katı kadar mesafe ve cihaz çıkışında boru çapının 5 katı kadar mesafe bırakılması, rahat ölçüm alınabilmesi açısından önerilir. Pompa giriş ve çıkışlarına. Uygun tipte basınç göstergeleri takılır. Pompa dönen mil üzerine reflektör bant yapıştırılır. Yangın pompası sistemden izole edilerek tüm su akışı ölçüm hattına yönlendirilir. Dizel pompa ölçümü yapılırken, pompa sonrası relief valf test esnasında açmayacak şekilde teknik personel tarafından devre dışı bırakılır ve test bittikten sonra eski haline alınır. Dönüş hattındaki vana test anasıdır ve açma kapatma işlemleri yapılarak. Sistemdeki debi miktarı bu bankayla ayarlanır. Birinci adımda pompa kapalı vana konumunda çalıştırılır. Pompa giriş ve çıkış basınç değerlerinin mutlak değeri kaydedilir. Bu değer anma basınç değerinin 1. 4 katından fazla olamaz, ikinci adımda vana yavaş yavaş açılarak anma debi miktarı, ultrasonik debimetre eden yakalanır ve pompa giriş ve çıkış basınç değerlerinin mutlak değeri kaydedilir bu değer. Anma basınç değerinin% 90 beşinden az olamaz. Dönen mil üzerinden lazer takometre ile devir ölçümü yapılır ve kaydedilir. Üçüncü adımda bana biraz daha açılır ve pompa debisi anma debi değerinin 1 buçuk katına çıkarılarak karşılık gelen basınç değeri ölçülür. Bu değer anma basınç değerinin% 60 beşinden az olmaz. Üçüncü adım ölçümü yapılırken eğer pompa elektrikli pompa, oysa pompaya ait panodan akım ve gerilim ölçümleri yapılır. 3 fazdan da yapılan ölçümlerde akım ve gerilim değerleri kaydedilir% 150 debilde gerilim değeri pompa etiketinde yer alan gerilim değerinin% 90, beşinden küçük akım değeri pompa etiketinde yer alan akım değerinin% 100 onundan fazla olmaz yangın pompalarında. Hava boşaltma valfi bulunmalıdır. Yangın pompalarının tipine göre otomatik hava boşaltma valfi olduğu kontrol edilir. Yangın pompalarında sirkülasyon rahatlama valfi bulunmakta ve çalışır durumda olmalıdır. Yangın pompalarının sirkülasyon, rahatlama, valfi gibi yardımcı elemanlarının bulunması gereklidir. Sirkülasyon, rahatlama valfi pompanın kapalı vana durumuna karşı ısınmasını engeller. Ayarları yapılmış ve kilitli olması gereklidir. Her 1 yangın pompasının basınç kontrol anahtarı bulunmalı ve çalışır durumda olmalıdır. Yangın pompalarının istenilen basınç değerlerinde devreye girip çıkmasını sağlayan asgari 1 adet basınç kontrol anahtarının olduğu. Çalıştığı kontrol edilir. Sistemdeki basınç hissetme hattı üzerinden düşürülerek veya tesisatta uygun 1 boşaltma manasından sistem basıncı düşürülerek basınç kontrol anahtarlarının devreye girmesi kontrol edilir. Her 1 yangın pompasının ayrı 1 basınç hissetme hattı bulunmalı ve çalışır durumda olmalıdır. Basınç anahtarlarının kumanda panosunun içine yerleştirilmiş su basıncını boru bağlantısıyla hisseden su darbelerine karşı korumalı. Alt ve üst değerler ayrı, ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir tipte olmalıdır. Bu hat bakır boru, paslanmaz veya bakır alaşım olmalıdır. Her 1 pompanın ayrı 1 kumanda panosu bulunmalı ve çalışır durumda olmalıdır. Yangın pompalarının kumanda kontrol panolarının birbirlerinden fiziki olarak ayrı olduğu kontrol edilir. Yangın, pompa emiş içindeki giriş bağlantısı konik veya düz olmalıdır. Pompa emiş borusu, pompaya girişi pompa tipine uygun olarak eksantrik redüksiyon una veya düz 1 şekilde girmelidir. Eksantrik redüksiyon düz kısmı üste kalmalıdır. Yangın pompalarının giriş ve çıkışlarında. Uygun tipte basınç göstergeleri bulunmakta ve okunur durumda olmalıdır. Yangın pompalarının hemen girişinde ve hemen çıkışında uygun tip basınç göstergeleri tesis edilmiş olmalıdır. Enişte vakum metre basma kısmında oysa manometre olmalıdır. Basınç sabitleme pompası tesis edilmişse uygun debi ve basınç kapasitesinde olmalıdır. Jokey pompa sistemde kaçak olması ve basınç dalgalanması durumunu önlemek için düşük debi kapasitesinde ve yangın pompalarının basma yükseklik değerinden yüksek 1 değerde tesis edilen pompa vardır. Projede belirtilen değerleriyle uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Jokey pompa yangın pompası değildir. Jokey pompasına yangın pompası performans testi uygulanmasına gerek yoktur. Yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan yapılmalıdır. Sistemde yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde yangın pompalarının enerji beslemesi, güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır. Sistemde kullanılan pompalar, elektrik, tahrikli pompa, oysa şebekeden bağlantısı kesilerek pompaların devreye girip girmediği gözlenir. Debi ölçümü için debimetre tesis edilmiş olmalı veya bulundurulmalıdır. Pompaların bakım esnasında testlerinin yapılabilmesi için 1 debimetre. C edilmiş olması veya taşınabilir 1 debimetre olduğu kontrol edilir. Pozitif basınç yükü şartlarında emiş borusu çapı minimum 65 milimetre olmalıdır. Yangın pompası, emiş hattı, çapı 2 buçuk inç altında olmadığı kontrol edilir. Eğer pompalar negatif emiş yapıyorsa, emiş boruları birbirinden bağımsız ve 3 inç çap değerinin altında olmadığı kontrol edilir. Negatif emiş olması durumunda uygun tipte pompa çalıştırma tertibatı tesis edilmelidir. Yangın pompalarının negatif iniş yapması dikey türbin tip pompalar hariç istenilen ve zorunlu olmadıkça tercih edilen 1 yöntem değildir. Eğer pompalar negatif emiş yapıyorsa, yani su deposu pompalara göre alt kotta kalıyorsa, standartta belirtilen negatif emiş düzeneğine sahip olması gereklidir. Düzeneğin standartta belirtildiği şekilde tesis edildiği kontrol edilmelidir. Dizel motorla çalıştırılan pompa bölümlerine uygun havalandırma sistemi sağlanmalıdır. Dizel tahrikli çalışan yangın pompaları olması durumunda pompa mahalli üretici tavsiyesiyle birlikte uygun 1 havalandırma sistemine sahip olmalıdır. Sistemin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir. Dizel pompalarda motor soğutma asının pompa basma hattından gelen suyla yapılması durumunda boşaltılan su görünmelidir. Dizel pompa motorunun soğutması pompadan gelen taze suyla yapılıyorsa suyun tahliyesinin yapıldığı kontrol edilir. Dizel pompaların yakıt tankı çelik malzeme olmalıdır. Dizel pompa yakıt deposunun çelik malzeme olduğu kontrol edilir. Dizel pompa yakıt tankı hacimleri tehlike sınıfına göre yeterli olmalıdır. Dizel pompa yakıt depolarında standartta belirtilen sürelerde tam yükte çalışmasına yetecek miktarda yakıt rezerve edilmelidir. Yakıt hacmi düşük tehlike sınıfı için 3 saat orta tehlike sınıfı için 4 saat ve yüksek tehlike sınıfı için 6 saat yetecek miktarda olmalıdır. Kapasite dizel yakıt depolarının hacmi ölçülerek hesaplanır. Elde edilen hacim değerleri, dizel pompanın yakıt tüketim bilgileriyle kontrol edilir. Her 1 dizel pompa için ayrı yakıt tankı ve yakıt besleme borusu olmalıdır. Sistemde birden fazla dizel pompanın olduğu durumlarda her 1 pompa için ayrı yakıt tankı ve yakıt besleme borusu olmalıdır. Besleme borusu yakıt tankının tabanından. En az 20 milimetre yukarıda bulunmalıdır. Tankın tabanına en az 20 milimetre çapında 1 boşaltma vanası monte edilmelidir. Tank ve motorlar arasında yakıt besleme borusundaki vanalar tanka bitişik olarak yerleştirilmeli göstergesi olmalı ve açık konumda tutulmalıdır. Yakıt boru hatları için metal borular kullanılmalıdır. Dizel pompaların yakıt tankları pompalarda en yüksek seviyede olmalıdır yakıt tankı. Pozitif basınç sağlayacak şekilde motorun yakıt pompasından daha yüksek 1 seviyede sabit eklenmeli ancak pompanın tam üzerinde olmamalıdır. Dizel pompaların yakıt depolarında sağlam 1 seviye göstergesi bulunmalı ve çalışır durumda olmalıdır. Yakıt tankının sağlam 1 yakıt seviye göstergesi olmalıdır. Dizel pompaların yakıt tankının havalandırma deliği bina dışında sonlandırılmalıdır.
Yok dizel motorunun egzozu uygun şekilde dışarıya verilmelidir. Egzoz borusu yalıtımlı yangında tutuşma riski yaratmayacak şekilde monte edilmeli ve susturuculu olmalıdır. Yangın dolabı. Yangın dolabı sistemi bina kullanım suyu sistemine bağlıysa kurallarına uygun tesis edilmiş olmalıdır. Eğer yapının yangın kullanım sınıfı yüksek tehlike sınıfında değilse ve yapıda sadece yangın dolabı zorunluluğu varsa yangın dolapları yapının kullanım suyu hattına bağlanabilir ve ayrı 1 sistem istenmez. Tasarım aşamasında bu durum için hidrolik hesaplamalar yapılır. Eğer şebeke suyu debi ve basınç değerleri yangın dolabı için yetersiz kalırsa. Yangın dolapları bina hidrofor sistemine bağlanabilir. Proje ve uygulamada bu durumlar kontrol edilir. Yangın dolabı konumları uygun olmalıdır. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirildiği kontrol edilir. Yangın dolaplarının konumları herhangi 1 şekilde kaçış yolunu engelleyici veya erişimi zor 1 yerde olmadığı kontrol edilir. Yangın dolaplarının birbirlerine olan mesafeleri uygun olmalıdır. Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılması halinde yangın dolaplarının aralarındaki uzaklık 45 metreye kadar çıkarılabilir. Yangın dolaplarının bu duruma uygun tesis edilmiş olması kontrol edilir. Yangın dolapları ilgili standart normlarına uygun olmalıdır. Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda yuvarlak, yarı sert hortumlu yangın dolaplarının TS en 670 bire bire uygun olması şarttır. Hortumun yuvarlak yarı sert teyse en 694 normuna uygun olduğu kontrol edilir. Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda kullanılabilecek. Yassı hortumlu yangın dolaplarının TS en 670- 2 standardına uygun olması şarttır TS en 670 bire 1 standardına uygun yangın dolabı ağızları 2 inç bırakılması durumunda bu dolaplar TS en 670 bire 2 şartını sağlayacaktır. Yangın dolabı kapağı hortumun herhangi 1 yönde rahat 1 şekilde dışarı çıkmasına izin verecek şekilde asgari 170 derece açılabilir olmalıdır. Hortum makasının dolabı kapaklı olmalıdır. Dolap kapaklarının hortumun herhangi 1 yönde rahat 1 şekilde dışarı çıkmasına izin verecek şekilde asgari 170 derece açıldığı ve dolapların yaralanmaya sebep olacak veya teçhizata zarar verebilecek keskin köşelerinin bulunmadığı kontrol edilir. Yangın dolabı hasarsız olmalı ve bileşenlerin de aşınma ve sızdırma bulunmamalıdır. Yangın dolabının hasarsız ve bileşenler de aşınma ve sızdırma olmadığı, hortum kelepçelerin veya bağlayıcı yarının doğru tipte ve güvenli 1 şekilde bağlanmış olduğu kontrol edilir. Yangın dolabı tamburu her 2 yönde serbestçe dönülmelidir. Yangın dolabının hortum, tamburun her 2 yönde serbestçe döndüğü kontrol edilmelidir. Yangın dolabı vanaları doğru ve uygun tipte olmalıdır. Vana vidalı veya hızlı açılır tip olabilir. Vidalı vanalar el ve olanının azami 3 buçuk tur dönüşünden sonra tamamen açılmalıdır. Yangın dolabı vanaları çalışır durumda olmalıdır. Yangın dolabı vanaları çalışabilir olduğu kontrol edilir. Yangın dolabı hortumları normlarına uygun olmalıdır. Yangın dolabı hortumlarının üzerinde TSE işaretlemelerinin olduğu kontrol edilir. TS en 670 bire 1 standartlarındaki yangın dolabı hortumları 30 metre uzunluğunu aşmamalıdır. TS en 670 bire 1 standartlarındaki yangın dolabının hortumunun 30 metreyi aşmadığı kontrol edilmelidir. TS en 670 bire 2 standartlarındaki yangın dolabı hortumları 20 metre uzunluğunu aşmamalıdır. TS en 670 bire 2 standartlarındaki yangın dolabının hortumunun 20 metreyi aşmadığı kontrol edilmelidir. Yangın hortumlarının tüm uzunluklarına hasar çatlama bozulma ve yıpranma bulunmamalıdır. Yangın dolabı hortumlarının fiziki durumu kontrol edilmelidir. Fiziki deformasyon durumunda bu hortumlar varsa bu hortumlar tespit edilir. Yangın dolabı, hortumları, lans kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmelidir. Hortum ucunda hazır bulunan veya takılarak kullanılan lisansların kapama. Türkme, fıskiye veyahut üçünü birden yapabildiği kontrol edilir. Yangın dolabında suyun akışı sabit ve yeterli düzeyde olmalıdır. Yangın dolabından akan suyun debisinin sabit ve yeterli olması gerekir. Bu kontrol akış ve basınç ölçer ile yapılabileceği gibi görsel olarak da yapılabilir. Su akışının kontrolü esnasında yangın dolabının hortumunun özelliklerinde daha kısa 1 hortum da kullanılabilir. Yangın dolabı hattında basınç değeri 4 ve 9 bar arasında olmalıdır. Yangın dolabı hattı minimum 4 maksimum 9 bar değerleri arasında çalışmalıdır. Proje ve uygulamada yangın dolabı hattının bu değerler arasında olduğu kontrol edilir. Yangın dolabı tesisatındaki basınç 9 barın üzerinde ise basınç düşürücü kullanılmalıdır. Projede yangın dolabı hattının 9 bar üzerinde olduğu noktalarda basınç düşürücü kullanılması gereklidir. Bu durumda basınç düşürücü lerin varlığı kontrol edilir. Su alma ağızları, itfaiye, su verme, ağzı itfaiye, su verme hattı konumu uygun olmalıdır. Yapıya ait itfaiye su verme hattı bağlantı ağzına itfaiye araçlarının ulaşma mesafesinin 18 metreden fazla olmadığı kontrol edilmelidir. Itfaiye su verme ağzı minimum 100 milimetre çapında olmalıdır. Itfaiye bağlantı ağzının çapının 4 inçten az olmadığı kontrol edilmelidir. Itfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 milimetre Store step rakor bulunmalıdır. Itfaiye bağlantı ağzının ucunda 2 adet 2 buçuk inç çapında Store step rakor bulunduğu kontrol edilmelidir. Itfaiye su verme bağlantısında borulardaki suyu otomatik olarak boşaltacak eleman bulunmalı ve çalışır durumda olmalıdır. Itfaiye bağlantısında kullanım sonrası borulardaki suyun boşalması gereklidir. Hattın ucunda boru içerisindeki suyu otomatik boşaltan tesisat elemanı olduğu kontrol edilmelidir. Itfaiye su verme bağlantısında çek valf bulunmalıdır. Itfaiye su verme hattı üzerinden tesisatı su verilmesi, gerektiğinde suyun geri dönmesini engelleyen 1 çek valfin tesisat üzerinde kolektör yönünde tesis edilmiş olması gereklidir. Kolektörü gidiş yönünde çek valf tesis edildiği kontrol edilir. Itfaiye su alma ağızlarının birbirlerine olan mesafeleri uygun olmalıdır. Itfaiye su alma ağızlarının birbirlerine olan mesafeleri 60 metreden fazla olmadığı kontrol edilir. Itfaiye su alma ağızları korunaklı alanda olmalıdır. Itfaiye bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın, güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan hortum bağlantıları Store step 50 milimetre veya 65 milimetre çapında olmalıdır. Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları, itfaiyenin kullandığı normlarda Store step 50 milimetre veya 65 milimetre çapında olduğu kontrol edilir. Itfaiye su alma ağızları ıslak borulu sistemi üzerinde bırakılmışsa, bu bağlantılar ana kolun üzerinden yapılmış olmalıdır. Itfaiye su verme bağlantı ağızlarının binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan sabit boru tesisatında bırakılması halinde. Bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden doğrudan yapıldığı kontrol edilir. Hidrant. Hidrant lara erişim uygun olmalıdır. Yapıların yangından korunmasında ilk müdahalede söndürülen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek. Hidrant, yarın itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir. Hidrant lar korudukları binadan 5 metre ile. 15 metre arasında 1 uzaklıkta olmalıdır. Normal şartlarda hidrantı lar korunan binalardan ortalama 5 ila 15 metre kadar uzağa yerleştirilir. Hidrant yarın yapıya olan uzaklıkları kontrol edilir. Hidrant sistemine suyu sağlayan boru hattında ring sistemi mevcut değilse kullanılan boru çapı en az 100 milimetre olmalıdır. Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse. Kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 milimetre olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir. Projede tasarlandığı şekliyle kontrolü yapılır. Hidrant lar ilgili standartlara uygun olmalıdır. Sistemde kullanılan hidrant ların TSN 14384 standardına uygun yer üstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant lar arası mesafe uygun olmalıdır. Hidrant lar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 metre, riskli bölgelerde 100 metre, orta riskli bölgelerde 125 metre ve az riskli bölgelerde 150 metre alınır. Projede verilen mesafe değerleri kontrol edilir. Hidrant sisteminde yeraltı ve veya yerüstü kesme vanaları bulunmalıdır. Hidrant sisteminde hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak. Uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilir. Hidrant sisteminde iklim şartlarına bağlı olarak donma olayları için gerekli önlemler alınmalıdır. Dış saha hidrant sisteminde sabit borular iklim şartlarına uygun şekilde donma riski olan yerlerde şerit ısıtıcı sistemi veya izolasyon yapılarak. Önlem alınmış olmalıdır. Sabit boru tesisatları, kollektörler ve vanalar. Yeraltı boru sisteminde polietilen boru kullanılmışsa, uygun 1 şekilde yerin altında döşenmiş olmalıdır. Özellikle yerüstü hidrant sistemleri için yer altından yapılan borulama da polietilen içerikli bu borular korozyona dirençli olmakla birlikte yer üstünde dış ortam şartlarına maruz kalmaması fiziki açıdan önemlidir. Polietilen borular yer üstünde tesis edilmediği kontrol edilir. Borular beton zemin ve tavan içerisine gömülmelidir. Tesisat borularının beton zemin içerisinde kalmadığı kontrol edilmelidir. Sabit boru sistemi ve bağlantı noktaları üzerinde korozyon olmamalıdır. Boru sistemi ve asılı durumdaki destekler korozyona karşı kontrol edilmeli ve gerekiyorsa boyanmaktadır. Sistemde herhangi 1 korozyon durumu varsa kontrol edilmelidir. Korozyon seviyesi şüphe uyandıracak seviyede olmamalıdır. Boru tesisatı sabitlemesi uygun olmalıdır. Boru destekleri doğrudan binaya veya gerekiyorsa makinalara, depolama raflarına veya diğer yapılara tespit edilebilir. Boru destekleri diğer tesisatları desteklemek için kullanılmamalıdır. Boru destekleri dengeli yük dağılımını sağlamak için ayarlanabilir olmalıdır. Destekler borunun etrafını tamamen sarmalı ve boruya veya bağlantılara kaynak yapılmamalıdır. Destek miktarları ve birbirlerine olan mesafeleri TSN 12845 standardında belirtilen tablolara göre yapıldığı kontrol. Demelidir boru tesisatında sismik hareketlere karşı önlem alınmalıdır. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi 1 yöne sürüklenmesi için 4 yollu destek kullanılması ve 65 milimetre ve daha büyük nominal çaplı boruların katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında esnek bağlantılarla boruların tavanlara tutulmasında 2 yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların 40. Olmasının önlenmesi gerekir dilatasyon geçişlerinde her 3 yönde hareketi karşılayacak detaylar uygulanır. Dilatasyon geçişlerinde esnek bağlantı kullanıldığı kontrol edilir. Sistemde basınç düşürücü varsa basınç düşürücü ünün giriş ve çıkışında basınç göstergeleri olmalıdır. Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması halinde her 1 basınç düşürücü vananın önüne ve arkasına birer adet manometre koyulduğu kontrol edilir. Püskürtme gruplarına hizmet veren durdurma vanaları TSN 12845 tarifle yendiği şekline uygun olmalıdır. Bütün durdurma vanaları püskürtme gruplarına olan su beslemesini. Şu şekilde kesebilir, saat yönünde kapatılarak açık veya kapalı olduğunu açıkça gösteren 1 gösterge ile 1 kayışla ve asma kilitle veya eş değer 1 biçimde güven altına alarak doğru konumda emniyete alarak bu standartta belirtilen durumlar dışında durdurma vanaları kontrol vana setinin suyun akış yönünde kullanılmamalıdır. Boşaltma vanalarının konumu ve çapı uygun olmalıdır boşaltma vanaları. Boru sistemini boşaltmaya imkan vermek için TSN 12845 çizelge 39 da belirtildiği gibi monte edilmelidir. Kontrol vana setinin veya bu setin akış yönünde durdurma varmasından hemen sonra suyun akış yönünde akış yönünde herhangi 1 yardımcı alarm manasından hemen sonra akış yönünde herhangi 1 yardımcı durdurma varmasından hemen sonra kuru boru veya yardımcı kontrol vana seti ve deney için yerleştirilmiş herhangi 1 yardımcı durdurma vanası arasında olmalıdır. Yüksek basınçlı tesisatta vanalar uygun basınç sınıf özelliklerinde uygun olmalıdır. Yüksek statik basınçlarının bulunmasının muhtemel olduğu, özellikle yüksek binalarda bütün durdurma, deney boşaltma ve ani boşaltma vanalarının sistem basıncına uygunluğunun sağlanmasına özen gösterilmelidir. Projede böyle 1 durum varsa tesisatta yüksek basınca maruz kalan yerlerde uygun basınç sınıfında tesisat elemanı kullanıldığı kontrol edilmelidir. Tesisatta bulunan su ve hava beslemesi kesilmeksizin. Her basınç göstergesinin sökülüp takılmasını sağlayan araçlar sağlanmalıdır. Tesisata su veya hava beslemesi kesilmeksizin her basınç göstergesinin çıkarılmasının mümkün kılan araçlar sağlanmalıdır. Basınç ölçüm cihazları öncesinde bana koyulması örnek gösterilebilir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlı olmalıdır. 1 binada yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması halinde yağmurlama sistemi, alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı 1 bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeleri oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama sistemine ilişkin diğer arıza kontratlarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekir. Bu sebeple hat kesme vanaları izlenebilir özellikte olmalıdır. Su kaynağıyla yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirler alınmış olmalıdır. Yağmurlama sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunur. Boru hatlarında bulunan vanaların bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağıyla yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekir. Izlenebilir. Vana veya kilitlenen vanalar örnek gösterilebilir. Yağmurlama sistemi, ana besleme borusu birden fazla yangın bölgesine hitap ediyorsa her 1 bölge veya kolon hattında akış anahtarları, test, drenaj vanaları ve izleme, anahtarlı hat kesme vanası olmalıdır. Yağmurlama sistemi, ana besleme borusu birden fazla yangın sonuna hitap ediyorsa, her 1 zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme, anahtarlı hat kesme vanası koyulduğu kontrol edilir. Yağmurlama tesisatı. Sprinkler sistemi püskürtme başına düşen azami alan değerlerini sağlamalıdır. Tasarımda tehlike sınıflarına göre koruma alanları belirlenmiştir. Koruma alanları TSN 12845 standardında düşük tehlike sınıfı için en fazla 21 metrekare orta tehlike sınıfı için 12 metrekare ve yüksek tehlike sınıfı için 9 metrekare olarak verilmiştir. Uygulamada sprinkler sistemi. Koruma alanları, mesafeleri ölçülerek kontrol edilmelidir. Çatının alt kısmıyla asma tavanın en üst kısmı arasında veya yükseltilmiş katın alt kısmı ve katlar arasında ölçülen boşlukların yüksekliği 0. 8 metre üzerinde ise bu boşluklar sprinkler sistemi ile korunmalıdır. Yapıda çatının alt kısmı ve asma tavanın en üstü arasında veya yükseltilmiş katın alt kısmı ve katlar arasında ölçülen gömme boşlukların yüksekliği 0. 8 metreyi geçerse bu boşluklar püskürtme korumalı olmalıdır. Elektrik kablolarının içerisinden geçtiği boşluklar sprinkler sistemi ile korunmalıdır. Elektrik kablolarının içerisinden geçtiği gömülü boşluklarda 250 volt dan az gerilime sahip. Tek fazlı, en fazla 15 elektrik kablosuna müsaade edilir. Eğer farklı 1 durum söz konusuysa bu alanlarda sprinkler koruması olup olmadığı kontrol edilir. Sulu borulu sprinkler tesisatı donma ihtimali olan alanlar ve ortam sıcaklığı 95 santigrat dereceyi aşan alanlarda tesis edilmemiş olmalıdır. ıslak borulu sistemler+ 4 santigrat derece altına 1 sıcaklıklara maruz kalıyorsa veya 95 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklara maruz kalıyorsa tesis edilmemelidir. Donma ihtimali varsa bu duruma uygun olarak şeritli ısıtıcı. Veya izolasyon gibi uygulamaların yapıldığı kontrol edilir. Sprinkler tesisatı içerisindeki su basıncı 12 bar üzerine çıkmamalıdır. Sprinkler tesisatı sonrası işletmede tesisattaki su basıncı 12 bar değerinin üzerinde olmamalıdır. Uygulamada tesisat üzerindeki manometre lerden bu durum kontrol edilir. En alt ve en üst sprinkler başlıkları arasındaki mesafenin 45 metre üzerinde olması durumunda tesisat basıncı 12 bar üzerine çıkıyorsa, uygun basınç sınıfında ekipmanlar kullanılmalıdır. Yapıda yüksekliğe bağlı olarak. Basınç kaybının fazla olması durumunda işletme basınç değeri 12 bar üzerine çıkılabilir. Pompalar, kolektör ve kolon hatlarında 12 bar üzerinde basınç, daha sonrasında sprinkler hatlarında 12 bar altında olduğundan emin olunması gereklidir. 12 bar üzerinde işletmesi olan kısımlarda kullanılan tesisat elemanlarının basınç sınıflarının uygunluğu kontrol edilmelidir. Sprinkler başlıklarının çalışmasına engel 1 durum bulunmamalıdır. Spring yerlerin ilgili standartta belirtildiği şekliyle yapının geometrisi, kolonlar, kirişler, gömme boşluklar, duvarlar, raflar ve benzeri engellere uygun olarak tesis edilmiş olması gereklidir. Koruma sınıfı alanları ve aralarındaki mesafeler yine izin verilen bu mesafeler dikkate alınarak ölçülmelidir. Tüm ölçümler aksi belirtilmedikçe yatay düzlemde yapılmalıdır. Yine görsel olarak spring yerlerin çalışmasına engel olabilecek. Herhangi 1 durum olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kullanılan sprinkler başlıklarının tipiyle montaj şekli uygun olmalıdır. Kullanılan spring yerlerin tipine göre doğru montajının yapıldığı kontrol edilmelidir. Hasarlı yıpranmış darbeye ve korozyona uğramış sprinkler başlığı olmamalıdır. Spring yerler fiziksel olarak herhangi 1 olumsuz durum taşımalıdır. En ufak 1 hasar darbe ve korozyon durumu kontrol edilmelidir. Sprinkler tesisatında uygun tipte alarm vanası kullanılmalıdır. Kontrol vanasının kontrol ettiği alan uygun olmalıdır. Yağmurlama sisteminde tipine uygun olarak alarm vana seti kullanıldığı kontrol edilmelidir. Alarm vanaları test vanaları açılarak 30 saniye içerisinde sesli uyarı alınabiliyor olması önemlidir. Her 1 alarm vanasının TSN 12845 çizelge, 10 yedide belirtilen alanların üzerinde 1 koruma yapmadığı kontrol edilir. Yedek sprinkler adeti tipi ve saklama koşulları uygun olmalıdır. Muhtemel küçük çaplı yangınlarda yağmurlama başlığının patlaması veya birkaçının hasara uğraması hâlinde hemen değiştirilir ve yangın güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak için 6 adetten az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda yedek yağmurlama başlığı ve başlığın değiştirilmesi için özel anahtarlar bulundurulur. Düşük tehlike sınıfında 6 orta tehlike sınıfında 24. Yüksek tehlike sınıfında 36 adet yedek sprinkler başlığı olmalıdır. 25 yılı geçmiş olan tesisatlarda püskürtme grupları kontrol raporları mevcut olmalıdır. Püskürtme grupları 25 yıl dolduğunda teste tabi tutulur. Akredite kuruluş raporu istenir veya test esnasında muayene personeli test eşlik eder ve kayıt altına alır. Püskürtme grupları için çalışma, çalışma sıcaklığı k faktörü püskürtme tıkanıklıkları, yerleşme ısıl hassasiyet değerlendirmeleri yapılır.

——————————————————————————–